Privacybeleid

Privacyverklaring Troullioud Design

Inleiding
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Troullioud Design en haar nevenentiteiten Troullioud Fotografie, Uitgeverij De Spin, De Quarter Western Online en WRS Nieuws, hierna te noemen TD.
In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens TD van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TD, Postbus 111, 2675 ZJ Honselersdijk. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft TD mevrouw A.M. Versélewel de Witt Hamer aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens
Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met TD of anderszins gebruik maakt van de diensten van TD, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking
TD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
● De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
● Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren. De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met TD sluit wanneer u een product of dienst afneemt.
● Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van TD.
● Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van TD, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten).
● Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en TD, stuurt TD u enkel commerciële berichten, mits u expliciet aangeeft hier geen toestemming voor te geven.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaand doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op een van de websites of apps van TD met uw social media-account.
● Om te voldoen aan de op TD van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van TD.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van TD.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot TD behoren, behoudens het navolgende.
● Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen die door TD worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van TD voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.
● Het is mogelijk dat TD op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op een website van TD onrechtmatig is tegenover die derde. TD zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.
● Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten Nederland worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt TD de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld.

Telefoongesprekken
● Telefoongesprekken met TD worden niet opgenomen.

Bewaartermijn
● TD bewaart de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens
● TD respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van TD. TD spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Uw rechten
Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die TD van u verwerkt.
● Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking.
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door TD zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
● Recht op gegevensoverdracht
U kunt de gegevens die TD met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met TD geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.
● Klachtrecht
Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via info@troullioud-design.nl. Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van TD. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring
TD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2022.